Heilig Avondmaal thuis

 HEILIG AVONDMAAL BIJ CHRONISCH EN /OF LANGDURIG ZIEKEN THUIS

Het is bij hoge uitzondering mogelijk voor belijdende leden, die gedurende langere tijd niet aan het Heilig Avondmaal  in de kerk deel (hebben) kunnen nemen, om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Dit kan men aanvragen bij de eigen sectieouderling, zie hiervoor de Seizoensgids.

Over iedere aanvraag beslist het moderamen van de wijkkerkenraad waar het belijdend lid toebehoort.

Bij een positieve beslissing, dan neemt de betreffende sectieouderling contact op met de zieke om een en ander door te spreken.

De bediening van het Heilig Avondmaal thuis vindt plaats gedurende de rechtstreekse dienst in de Grote Kerk of de Opstandingskerk of in de week na de viering van het Heilig Avondmaal i.c.m. het terugluisteren van de dienst. De bediening vindt plaats in aanwezigheid van een ambtsdrager, waarmee de ambtelijke aanwezigheid gewaarborgd wordt.

Huisgenoten van de zieke kunnen het avondmaal ook meevieren, mits zij belijdende leden van de kerk zijn.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world