ANBI Kerkbeheer

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI Hervormde  Gemeente Nijkerk
Telefoon 033-245 1955
RSIN/Fiscaal nummer 2716732
Kamer van koophandel 08022723
Website adres www.hervormdnijkerk.nl
E-mail scribaat@hervormdnijkerk.nl
Adres Gasthuisstraat   10
Postcode 3861 BS
Plaats Nijkerk

 

De Hervormde gemeente Nijkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Zolang men zich kan heugen, is de Hervormde gemeente Nijkerk van gereformeerd beginsel. Het gemeentelijke leven, met als hart de erediensten, is daardoor gestempeld. Daarbij mag worden gezegd, dat de gemeente een bevindelijke inslag heeft. Er is sprake van verbondenheid met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Door  middel van gebed, prediking en voorlichting wordt de gemeente toegerust tot haar taak en roeping. Hiertoe behoort onder andere de bevordering van de onderlinge saamhorigheid en liefde. We zullen als gemeente in een voortdurende en heilige omgang met de Bruidegom, als bruid hebben te leven ter versterking van het persoonlijke geloof en tevens hebben te functioneren als een Stad op een berg (een getuigende / wervende gemeente).

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Nijkerk.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad (verdeeld over 3 wijkgemeenten) uit:
– 3 predikanten
– 35 ouderlingen, waarvan 6 ouderlingen-kerkrentmeester
– 9 diakenen

De kerkenraadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De namen van de kerkenraadsleden zijn te vinden op onze website www.hervormdnijkerk.nl onder het menu Rondom de gemeente / Kerkenraden /

Het College van kerkrentmeesters (CvK) bestaat naast de 6 ouderlingen-kerkrentmeesters uit 3 kerkrentmeester lidmaten. Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen 1 t/m IV van de kerkrorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op onze website www.hervormdnijkerk.nl vindt u het beleidsplan 2015 – 2019 van onze gemeente, hier.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Behoudens de predikanten ontvangen de leden van kerkenraden, colleges en commissies geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten worden vergoed.

F. Verslag activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
2020
Begroting
Rekening
Rekening
Alle bedragen in €
2021
2020
2019
Baten
Opbrengsten onroerende zaken
71.475
109.849
142.178
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
27
4.125
Bijdragen van leden en anderen
434.700
446.202
429.191
Totaal baten
606.175
556.078
575.494
Lasten
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen
158.240
160.307
428.839
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
16.285
16.994
48.811
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
70.150
54.744
41.162
Pastoraat
322.435
333.360
267.695
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
19.660
31.487
46.085
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
24.450
25.711
25.098
Salarissen en vergoedingen
104.390
92.901
104.899
Kosten beheer, administratie en archief
37.905
43.877
35.500
Rentelasten/bankkosten
5.700
3.535
1.765
Totaal lasten
758.515
762.915
999.856
Operationeel resultaat
-252.340
-206.837
-424.359
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
5.432.930
568.458
Incidentele lasten
-6.000
-20.125
Incidentele baten en lasten
-6.000
5.432.930
548.332

Resultaat verslagjaar

-258.340

5.226.092

123.973

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen
-55.000
27.512
Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen
-5.226.092
-151.485
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
-55.000
-5.226.092
-123.973
Resultaat naar Algemene reserve
-203.340
0
0
Toelichting
  • Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
  • Bij alle kerkdiensten wordt minimaal één collecte gehouden die bestemd is voor de kerk.
  • De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
  • Wij ontvangen in beperkte mate overheidssubsidie voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
  • Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktementen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
  • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world