ANBI Diaconie

A.   Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Nijkerk, waarvan Diaconie van de wijkgemeente van bijzondere aard “De Fontein” deel uit maakt
RSIN/Fiscaal nummer: 824109302
Website adres: https://hervormdnijkerk.nl/
E-mail: diaconie@hervormdnijkerk.nl
Adres: Gasthuisstraat   10
Postcode: 3861 BS
Plaats: Nijkerk
Telefoon: 033-2452384                         

De Hervormde Gemeente Nijkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is samen met de Diaconie van de buitengewone wijkgemeente De Fontein een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente Nijkerk.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 45 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 12 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

In hoofdstuk 6 van het beleidsplan van de hervormde gemeente vindt u het specifiek diaconale beleid van de drie geografische wijkgemeenten. U vindt het beleidsplan hier.

Op www.defontein-nijkerk.nl/meerjarenbeleidsplan vindt u het beleidsplan van de wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Fontein’ en in hoofdstuk 7 van dit beleidsplan het specifiek diaconale beleid van deze wijkgemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021
Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 129 3
Bijdragen van leden en anderen 58.150 79.153 61.782
Door te zenden collecten en giften 53.000 141.996 57.406
Totaal baten 111.150 221.278 119.191
 
Lasten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 100 174
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.350 6.055 5.848
Salarissen en vergoedingen 250
Kosten beheer, administratie en archief 1.500 1.037 893
Rentelasten/bankkosten 1.900 1.655 1.879
Diaconaal werk plaatselijk 56.500 63.921 31.119
Diaconaal werk regionaal/landelijk 11.000 6.000 21.000
Diaconaal werk wereldwijd 200
Afdrachten dor te zenden collecten en giften 53.000 148.135 57.405
Totaal lasten 130.600 226.977 118.344
Operationeel resultaat (A) -19.450 -5.699 847
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 150
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) 150
Resultaat verslagjaar (A+B) -19.450 -5.699 997
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves
Onttrekking bestemmingsfondsen 5.497
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen -3.267
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 5.497 -3.267
Resultaat naar Algemene reserve -19.450 -202 -2.270


De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 • Bovenstaande staat van baten en lasten geeft een overzicht van de geconsolideerde jaarrekening van diaconie van de 3 geografische wijken en de buitengewone wijk gemeente De Fontein.
 • Toelichting
  • Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
  • Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
  • De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
  • Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
   (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
  • Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world